Son Haberler
Anasayfa / dersler B1 / Funktionsverbgefüge

Funktionsverbgefüge

“İŞLEV FİİLLER” ve “FUNKTIONSVERBGEFÜGE NACH NOMEN” KAVRAMLARI

“İşlev Fiiller” (Funktionsverben) ve “Funktionsverbgefüge nach Nomen” kavramları Almanca dilbilgisi içinde birbiriyle bağlantılı ama tam olarak aynı olmayan iki terimdir.

 1. İşlev Fiilleri (Funktionsverben):
  • İşlev fiilleri, Alman dilinde, kendileriyle birlikte kullanılan isimler veya ifadelerle birleşerek özel bir anlam kazanan fiillerdir.
  • Bu fiiller tek başlarına genellikle genel ve basit anlamlara sahiptir. Ancak belirli isimler veya ifadelerle birleştiğinde, bu birleşimler özel, deyimsel veya metaforik anlamlar taşır.
  • Örnek: “bringen” (getirmek) fiili basit bir anlama sahiptir, ama “zum Ausdruck bringen” (ifade etmek) ifadesinde, “bringen” fiilinin anlamı genişleyip değişir.
 2. Funktionsverbgefüge nach Nomen:
  • Bu terim, işlev fiillerinin bir isimle birleştiği özel bir yapıyı ifade eder. Burada, fiil ve ismin oluşturduğu ifade, belirli bir anlamı taşır ve bu anlam, fiilin veya ismin tek başına taşıdığı anlamdan farklıdır.
  • Bu yapılar, genellikle fiilin anlamının soyutlaştığı ve ifadenin bir bütün olarak yeni bir anlam kazandığı durumları içerir.
  • Örnek: “zum Erfolg führen” (başarıya ulaştırmak), burada “führen” (yönlendirmek) fiili ile “Erfolg” (başarı) ismi birleşerek yeni ve özgül bir anlam oluşturur.

Özetle, “işlev fiilleri” genel bir kategori olup, çeşitli durumlarda ve yapısal kombinasyonlarda kullanılabilirken, “Funktionsverbgefüge nach Nomen” daha spesifik bir yapıyı ifade eder ve genellikle bir fiilin belirli bir isimle birleşerek oluşturduğu özgün anlamı kapsar.

Örnekler:

 • zum Abschluss bringen (tamamlamak/sonuçlandırmak/bitirmek),
 • zur Anwendung bringen (uygulamaya koymak/tatbik sahasına çıkarmak),
 • zum Ausdruck bringen (ifade etmek/ifadelendirmek), gibi ifadeler bu kavramın tipik örneklerindendir.

Bu tür ifadelerin benzersizliği, benzer görünümlü ancak farklı anlamlara sahip tamlamalarla karşılaştırıldığında daha net bir şekilde ortaya çıkar. Örneğin:

 • “Er bringt sein Gepäck zum Bahnhof.” cümlesinde “bringt” fiili, kelime anlamı olan ‘getirmek’ veya ‘götürmek’ anlamında kullanılır. (“O bagajını tren istasyonuna götürüyor.”)
 • Ancak “Er bringt sein Erstaunen zum Ausdruck.” cümlesinde, “bringt” fiilinin anlamı değişir ve ‘ifade etmek’ anlamına gelir. (“O şaşkınlığını ifade ediyor.”)

Bu tür kullanımlarda, fiiller kendi asıl veya kelime anlamını kaybeder ve daha çok dilbilgisel bir işlev görür. Bu nedenle, bu tür fiiller “Funktionsverben” (işlev fiilleri) olarak adlandırılır ve bu yapılar bütününe “Funktionsverbgefüge” (işlev fiili oluşumu) denir.

Bu dilbilgisel yapının derinlemesine anlaşılması için Almanca öğrenenlerin “Funktionsverbgefüge” örneklerini öğrenmeleri ve pratiğe dökmeleri önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve fiil listesi için aşağıdaki LİNKE tıklayınız.

https://www.almancaeskisehir.com/funktionsverbgefuge-nach-nomen.html

Funktionsverbgefüge (işlev fiiler) Chunks ile aynı şey midir?

“Chunks” (dilbilimde kullanılan bir terim olarak) ve “Funktionsverbgefüge” arasında bazı benzerlikler bulunsa da, tam olarak aynı şeyi ifade etmezler. İki kavramın farklılıklarını ve benzerliklerini inceleyelim:

 1. Chunks:
  • “Chunk” terimi, genellikle dil öğreniminde kullanılır ve dilin anlamlı parçalarını ifade eder. Bu parçalar, tek kelimelerden çok, anlamı taşıyan kelime grupları veya ifadelerdir.
  • Chunks, genellikle dilin doğal kullanımında sıkça karşılaşılan, belli bir bağlamda anlam taşıyan, kalıplaşmış ifade gruplarıdır.
  • Örnekler: “on the other hand”, “in the meantime”, “due to”, vb. Bu ifadeler, tek tek kelimelerinin anlamının ötesinde, belli bir bağlamda kullanıldığında özgün anlamlar kazanır.
 2. Funktionsverbgefüge:
  • Bu yapılar, genellikle bir fiil ve bir ismin birleşmesiyle oluşur ve Almanca’da özgün bir anlam kazanır. Bu ifadelerin anlamı, fiilin ve ismin ayrı ayrı alındığında elde edilen anlamdan farklıdır.

   Örnekler:

   • Entscheidung treffen: “Karar vermek” anlamına gelir. “Treffen” (buluşmak, karşılaşmak) fiili ve “Entscheidung” (karar) ismi birleşerek, her iki kelimenin bağımsız anlamlarından farklı, özgül bir anlam oluşturur.
   • Zur Sprache bringen: “Gündeme getirmek” veya “konuşmak” anlamına gelir. “Bringen” (getirmek) fiili ve “Sprache” (dil, konuşma) ismi birleşerek, anlamı genişletir.
   • In Kauf nehmen: “Kabullenmek”, “göze almak” anlamına gelir. “Nehmen” (almak) fiili ve “Kauf” (satın alma) ismi birleştiğinde, mecazi bir anlam oluşur.

Özetle, “chunks” daha geniş bir kavramdır ve dil öğreniminde veya dilin doğal kullanımında karşılaşılan anlam taşıyan kelime gruplarını ifade eder. “Funktionsverbgefüge” ise daha spesifik bir kavram olup, özellikle Almanca’da bir fiil ve ismin birleştiği özgün anlamlı yapıları tanımlar. Bu nedenle, her iki terim arasında benzerlikler bulunsa da, tam olarak aynı şeyi ifade etmezler.

“Kollokasyonlar”la “işlev fiiler” aynı şeyler midir?

Kollokasyonlar

Kollokasyonlar, belirli kelimelerin diğer belirli kelimelerle sıkça bir arada kullanılması eğilimini ifade eder. Bunlar, dilin doğal kullanımında oluşan, belli kelimelerin yanında genellikle aynı kelimelerin kullanılma eğilimidir.

Almanca Örnekler:

 • Starken Kaffee trinken: “Koyu kahve içmek.” Burada “starken” (koyu, güçlü) ve “Kaffee” (kahve) kelimeleri sıkça birlikte kullanılır.
 • Schnelles Auto fahren: “Hızlı araba sürmek.” “Schnelles” (hızlı) ve “Auto” (araba) kelimelerinin bir arada kullanımı sıktır.
 • Harte Arbeit leisten: “Zor iş yapmak.” “Harte” (sert, zor) ve “Arbeit” (iş, çalışma) kelimeleri tipik bir kollokasyondur.

Bu iki kavramın farkı, kullanım ve anlam yapısıyla ilgilidir. “Funktionsverbgefüge” daha çok dilbilgisel bir yapıyı ve özel bir anlamı ifade ederken, kollokasyonlar daha çok dilin doğal akışında sıkça bir arada kullanılan kelime gruplarını ifade eder. Her iki kavram da Almanca öğrenimi için önemli ve dilin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlar.

Resimler ve örnekler için Almanca öğretmeni arkadaşıma teşekkür ederim, ancak ismini hatırlayamadığım için belirtemiyorum.

Funktionsverbgefüge – nach Nomen geordnet

Hakkında Emre SARI

Cevapla